นายก ขก.ให้กำลังใจเด็กสู่มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคฯ

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ นักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขัน “งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ณ เวทีลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 โดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพ ภายใต้สโลแกนงานว่า "Cultures for Learning วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับเด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงออกถึงขีดความสามารถทักษะทางวิชาการ ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง กิจกรรมหลัก คือ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 240 แห่ง ทั้งระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 29 ประเภท 94 รายการแข่งขัน และการจัดออกร้านนิทรรศการทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ส่งนักเรียนในสังกัดจำนวนกว่า 200 คน ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ,กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ,กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ,คัดลายมือ ,วาดภาพระบายสี ,งานประดิษฐ์จากใบตอง ,ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ,นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ,ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ,หุ่นยนต์ ,สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ศิลปะ ,ปฐมวัย ,คณิตศาสตร์) ,โครงงาน (ภาษาต่างประเทศ ,ศิลปะ ,ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ ,สังคมศึกษา ,การงานฯ,วิทยาศาสตร์ ,สุขศึกษา)

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้นักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางด้วยความปลอดภัย และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง