นายกฯ ขก.ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 62

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 พร้อมรับมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมด้วย

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี 2562 รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคม ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภาคีต่างๆ โดยจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิศภัยจากยาเสพติด อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครขอนแก่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 เรือนจำกลางขอนแก่น สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เป็นต้น