นายกนครขอนแก่นร่วมประชุมผู้นำองค์กรจีนขอนแก่น ครั้งที่ 323

นายกนครขอนแก่นร่วมประชุมผู้นำองค์กรจีนขอนแก่น ครั้งที่ 323

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. ณ สมาคมเตี้ยเอี้ยขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ (ศูนย์การค้าแก่นคำ) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เข้าร่วม “การประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับผู้นำ 24 องค์กรจีนขอนแก่น ครั้งที่ 323” ซึ่งในครั้งนี้ทางสมาคมเตี้ยเอี้ยขอนแก่น (นำโดยนายถาวร อารยะสัจพงษ์ นายกสมาคมเตี้ยเอี้ยขอนแก่น และคณะกรรมการ) เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้นำ 24 องค์กรจีนขอนแก่น และ แขกผู้มีเกียรติ มากมาย อาทิ นายทีปกรณ์ ลีศิริกุล ,นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ,พลตำรวจตรีพรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,พ.ต.อ.ประวิทย์ โทหา ผกก.สภ.บ้านเป็ด, นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดยที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาโดยตลอด ตั้งแต่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ชมรม สมาคม รัฐวิสาหกิจ ประชาสังคม และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ประชาชนชาวขอนแก่น จึงทำให้ขอนแก่นมีความเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน โดยคนขอนแก่นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยแห่งโลกดิจิทัล พร้อมกันนั้นยังจะต้องมีการวางรากฐานทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็ก นักเรียน และเยาวชน ให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน) ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างบุคลิกใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ทั้งนี้คนขอนแก่นจะต้องไม่หลงลืมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงาม อันเป็นรากเหง้าของตนเองด้วย

Phatcharee Tayangkachawana

แถวศาลาเก๋งจีนเคยประดับไฟสปร๊อทไลท์สวยงาม!!แต่ตอนนี้ไม่เปิดไฟสปร๊อทไลท์เสาสูงมืดมากๆ!ขอฝากให้มาตรวจดูด้วย!

แสดงความคิดเห็น