สท.ทน.ขก พิจารณากลั่นกรองงบฯ ปี 63 สน.สาธารณสุข - สน.สวัสดิการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิจารณากลั่นกรอง

พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ , นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์, น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเป็นผู้นำเสนองบประมาณ ประจำปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

สำหรับการประชุมงบประมาณ ปี 2563 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอแผนงานการพาณิชย์ ในส่วนของสำนักการสวัสดิการสังคม เป็นการนำเสนอแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ ซึ่งเป็นแผนงานภาพรวมของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอเป็นภาพรวมงบประมาณ ก่อนนำเข้าสู่การประชุมสภา เทศบาลนครขอนแก่นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นพิจารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อพิจารณาต่อไป