ร่วมงานสัมมนา“ต้นแบบ TOD จังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน เราสร้างได้

ร่วมงานสัมมนา“ต้นแบบ TOD จังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน เราสร้างได้

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายทศพล วงษ์อาสา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 6 (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด และนางพุทธมนต์ รตจีน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(ด้านการพัฒนาระบบการขนส่ง) กล่าวแนะนำโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 200 คน

สำหรับเวทีสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอเรื่อง “ต้นแบบ TOD จังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน เราสร้างได้”ประกอบด้วย รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้จัดการโครงการ/กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำเสนอภาพรวมของการดำเนินโครงการ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและคุณลักษณะของพื้นที่การจัดวางผังเฉพาะ ระบบเชื่อมต่อการเดินทาง การร่างวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่เพื่อหารือ ดร.เรวดี โรจนกนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) นำเสนอหลักการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนา และตัวอย่างประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้ชาวขอนแก่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบพื้นที่เพื่อการจัดทำผังเฉพาะพื้นที่ในรัศมี 3 กม. รอบสถานีรถไฟขอนแก่นและกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการออกแบบพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ TOD จังหวัดขอนแก่น จากกนั้นจะต่อยอดการทำงานในลักษณะเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบ ตั้งแต่การร่วมให้ข้อมูล ความต้องการ แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมสูง จากการสำรวจในปี 2560 พบว่า เป็นจังหวัดที่มีอัตรา GPP สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเพิ่มของประชากรสูง โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่นมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค และในอนาคตยังมีแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดใหญ่ผ่านจังหวัดหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมชนจิระ-ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย เป็นต้น

ทั้งนี้เมืองต้นแบบ TOD ได้พิจารณาจากศักยภาพ โอกาส และความพร้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. เศรษฐกิจเข้มแข็ง จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. แหล่งงานขนาดใหญ่ มีจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูง มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสูง 3. อัตราส่วนการเพิ่มของประชากรเมืองสูงและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา TOD เนื่องจากมีปัญหาจราจรติดขัด ปัญหามลพิษทางอากาศภายในเมือง และ 4. พื้นที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาเมือง ระบบราง และเป็นเมืองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแผนระยะแรกของการพัฒนาระบบรางมีความพร้อมด้านผังเมือง ซึ่งการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ช่วยกระจายความเจริญและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป