พิธีเปิดบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร ส่วนงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดบรรยายพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร ส่วนงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เทศบาลนครขอนแก่น ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันงดงามและยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชาติไทยให้แข็งแกร่ง ในอันที่จะบำรุงสุขพสกนิกร โดยไม่ทรงท้อถอยกับพระราชกรณียกิจอันหนัก เพื่อช่วยเหลือและนำความเจริญมาสู่ชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่า เทศบาลนครขอนแก่นและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละและมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับมานำไปขยายผลใช้พัฒนาในหน่วยงานได้อย่างเกิดรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนการทำงานจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสำนึกความเป็นพลเมืองจิตอาสาตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการบรรยายพิเศษเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และการจัดงานวันนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 800 คน