เทศบาลขอนแก่นอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ “รู้–เข้าใจ-แม่น ระเบียบ”

เทศบาลขอนแก่นอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ “รู้–เข้าใจ-แม่น ระเบียบ” :

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หลักสูตรการพิจารณาผลและการตรวจรับพัสดุ” โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ ,นาวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง และ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย และ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ คือ นายอธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กรมชลประทาน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 200 คน

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาผล และการตรวจรับ ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นโดยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด “รู้ระเบียบ เข้าใจระเบียบ แม่นระเบียบ”