นายกนคร ขก.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศสมช.ช.สามเหลี่ยม 4

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนสามเหลี่ยม 4 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน โดยมี นายวิรัช เหลาสะอาด ประธานชุมชนสามเหลี่ยม4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิก อสม. กรรมการบริหาร อสม.ละพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ประการสำคัญในการศึกษาดูงานจะต้องดูให้ต่าง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งในการทำงานของพี่น้องชาว อสม.นั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะเป็น อาสาสมัคร คือ ต้องเอาตัวเองเข้าไปทำงาน และการมีจิตอาสา คือ การมีจิตใจที่พร้อมอย่างชาญฉลาด สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เวลา แนวทาง บริบทของชุมชนได้อย่างลงตัว ในการเปิดเวทีครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จมีวิธีการคิด 4 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 มาทำไม ประการที่ 2 มาดูอะไรและได้อะไร ประการที่ 3 สามารถนำไปปรับใช้ได้หรือไม่ ประการสุดท้าย เกิดความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตนเองได้อย่างไร อีกทั้งความสำเร็จจะลุล่วงไปได้ด้วยดีจะต้องรู้จักการประชาสัมพันธ์ในชุมชนของตนเองว่ากำลังทำอะไร นอกจากเดินตามบ้านแล้ว จะต้องหมั่นประกาศเสียงตามสายให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงอีกด้วย

สุดท้ายนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขอชื่นชมในการทำงานภาพรวมของพี่น้องชาว อสม.ทุกท่าน และได้เน้นย้ำถึง สูตรขอนแก่นโมเดล (KhonKaen Model) คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความเป็นอัตตา คือ การไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจนเกินไปจะนำไปสู่การทำงานอย่างสำเร็จเป็นทีมเวิร์ก อีกหนึ่งประการสำคัญ นั่นก็คือ “ใครไม่เข้าใจ อสม.ไม่เป็นไร แต่ ชาว อสม.ต้องเข้าใจกันเอง”