สท.ทน.ขก. ร่วมพิจารณากลั่นกรองงบฯ สำนักการศึกษาวันที่สอง

สท.ทน.ขก. ร่วมพิจารณากลั่นกรองงบฯ สำนักการศึกษาวันที่สอง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเสนองร่างบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

สำนักการศึกษา ซึ่งมีทั้งสิ้น 2 แผนงาน คือ แผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น 515 รายการ

สำหรับการประชุมงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอเป็นภาพรวมงบประมาณ ก่อนนำเข้าสู่การประชุมสภาฯ เทศบาลนครขอนแก่นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นพิจารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อพิจารณาต่อไป