นคร.ขก“เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเราเทิดไท้องค์ราชา” ครั้งที่ 5

นคร.ขก“เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเราเทิดไท้องค์ราชา” ครั้งที่ 5 ณ บริเวณบึงทุ่งสร้าง (โซนทุ่งทานตะวัน)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบึงทุ่งสร้าง (โซนทุ่งทานตะวัน) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา เทิดไท้องค์ราชา” (Challenge For Change) ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร ประชาชนจิตอาสา ฯลฯได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตระหนักถึงการดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,พนักงานเทศบาล,ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรม ทั้งหมด 10 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปมีกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริเวณถนนหลังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ชุมชนโนนชัย)

ครั้งที่ 7 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริเวณซอยมะลิวัลย์ 9

ครั้งที่ 8 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

ครั้งที่ 9 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนศรีมารัตน์ 25

ครั้งที่ 10 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนข้างวัดป่าอดุลยาราม

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา เทิดไท้องค์ราชา” ตามวัน เวลาข้างต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษในเขตเมืองให้กับจังหวัดขอนแก่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป