ประชุม คกก.การบริหารกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ (นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว ) นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง นางสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ตัวแทนพี่น้องชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับฟังการรายงานสถานการณ์เงินกองทุนสุขภาพประจำเดือนเมษายน 2562 และรายงานสถานะการเงินคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการฯ (LTC) รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการดำเนินการหลังแล้วเสร็จการดำเนินโครงการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่นและพิจารณาโครงการซึ่ง มีทั้งหมด 18 โครงการ และโครงการภาคีเครือข่าย จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพรอบบึงหนองแวงตราชู

3.โครงการมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เทศบาลนครขอนแก่น

4.โครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

5.โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำเทศบาลนครขอนแกน เขต 3

6.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)ร่วมสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Digital Innovation) 8 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เน้นย้ำในการดูแลสุขภาพและด้วยความเป็นห่วงใย จึงได้ฝากเรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องการบริโภค เรื่องโรคติดต่อต่างๆ และให้แง่คิดแก่พี่น้องชุมชนที่จะขออนุมัติโครงการรวมทั้งคณะกรรมการ อาจจะมีการสาธิตการทำอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ในการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลโรค หรือ เมื่อมีโรคประจำตัวควรที่จะเลือกรับประทานอาหารประเภทใด ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์อยู่เสมอ

ทั้งนี้ สำหรับชุมชน หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายใด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สนใจที่จะขอรับการสนับสนุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู พี่น้องในชุมชน สามารถทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ได้ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น สามารถติดต่อสอบถาม 043 – 424550 ตามวันและเวลาราชการ