นายกฯพร้อมคณะมอบโล่บ้านสีขาว แก่ 2 ชุมชนแรกแห่งปี 62

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ, ส่วนการงาน , เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและคณะทำงานบ้านสีขาว (อาสาสมัครหัวใจทองคำ) ลงพื้นที่มอบโล่แก่ชุมชน บ.ข.ส. จำนวน 10 ครัวเรือนได้แก่ 1.นายวัชรินทร์ เสริมศิริกาญจนา 2.นายสุวิทย์ มรรษอังกูร 3.นายดิเรก เดชวัฒนธรรม 4.นายพิช้ย วัฒนสันติพงศ์ 5.นายสุข หิรัญพิศ 6.นางเสาร์ เต็งเจริญกุล 7.นางทองจันทร์ สุริยะธรรม 8.นายวิชาญ อินทร์ชูพงษ์ 9.นายวุฒิชัย เจริญจารุวงศ์ 10.นายไกรทอง ไชยบท และชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 จำนวน 12 ครอบครัว ได้แก่ 1.นายบัณฑิต กุญจนาพงษ์ 2.นายอิทธิกร สนสกุล 3.นายสมบัติ สีพิมพ์สอ 4.นางสาวญัฐริณีย์ อภัยโส 5.นางสร้อยทอง วิภาคะ 6.นางประยูร ปะมายะยัง 7.นางยุพดี ฟองฤทธิ์ 8.นายพีระพงษ์ สุวรรณดี 9.นายวรวิทย์ สิทธิกรณ์ 10. นายทองสุข ศักดิ์อุดม 11.นางศิริพร ขาวไชยมหา 12.นายหนูเจียม เชื้อสาวะถี

นายกเทศมนตรี กล่าวขอขอบคุณพี่น้องชุมชน บ.ข.ส และชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 มีส่วนร่วมแสดงพลังความเข้มแข็ง ร่วมกันนำชุมชนสู่สังคมปลอดยาเสพติด ร่วมมือกันคอยสอดส่องดูแลคนในชุมชนไม่ให้เสพยาเสพติด นำไปสู่ปัญหายาเสพติดจะลดน้อยลง และจะหมดไปจากสังคมเมืองขอนแก่น และขอแสดงความยินดีกับครอบครัวผู้ได้รับโล่บ้านสีขาว ซึ่งครอบครัวดังกล่าวที่เข้าร่วมโครงการฯได้ผ่านการประเมินและเข้าเกณฑ์ บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด และเป็นแกนนำในการเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป