เทศบาลขอนแก่นซักซ้อม จัดทำงบประมาณ ปี 63 อย่างมีส่วนร่วมวันที่สาม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี มนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและรับนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เน้นด้านการให้บริการประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดงานด้านการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด