รองนายกฯ ร่วมเปิดงานอบรม เพิ่มศักยภาพ พัฒนาบทบาทสตรีในเขตเทศบาลฯ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ร่วมงานและกล่าวรายวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ อาสาสมัครผู้ประสานงานและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ,หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมด้วย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ อาสาสมัครผู้ประสานงานและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนางไพฑูรย์ พีรกมล ประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ อาสาสมัครผู้ประสานงานและสมาชิกฯ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี โดยครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 285 คน รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร