เทศบาลขอนแก่นซักซ้อม จัดทำงบประมาณ ปี 63 อย่างมีส่วนร่วม วันแรก

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2563 เพื่อให้การบริหารจัดงานด้านงบประมาณขององค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ในแก้ไขปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวนครขอนแก่นได้อย่างแท้จริง