แถลงข่าว “โครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ

แแถลงข่าว “โครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ในพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ในพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ ,นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม,นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปทุมมาลย์ ศิลาพร รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ว่าปัจจุบันโรคตับแข็งและมะเร็งตับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ซึ่งคนส่วนไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ทำให้ไม่ได้ดูแลและรักษาสุขภาพตนเองจนกลายเป็นโรคมะเร็งตับและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร จากการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4338 คน ในปี 2561 พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ร้อยละ 9.28 และติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ 8.52 ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ในพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพในการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี เป้าหมายการคัดกรองกรองในรอบแรกคือพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จิตอาสาที่ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. จำนวน 1,500 คน หลังจากการคัดกรองมีแผนในการดูแลและส่งต่อผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อตรวจยืนยันและให้เข้าถึงการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบ โรคตับแข็งและมะเร็งตับ โดยมีแผนขยายโครงการคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

แพทย์หญิงปทุมมาลย์ ศิลาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นสาเหตุของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ โดยไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิด ได้แก่ เอ บี ซี ดี และอี แต่ที่พบมากในประเทศไทยคือ ไว้รัสตับอักเสบบี และซี ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 2 – 3 ล้านราย ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ 300,000 – 700,000 ราย ดัง

ดงนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย และลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ได้แก่ 1. การเฝ้าระวังโรคไวรัสตับอักเสบ 2. การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในผู้ที่บริจาคโลหิตและหญิงตั้งครรภ์ 3.การให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในเด็กเล็ก และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง แต่ยังมีประชาชนจำนวนมากไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ เพราะจะไม่แสดงอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก ทำให้ไม่ได้รับการดูแลรักษา ส่งผลให้เกิดภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ

กรมควบคุมโรคมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปเข้าถึงการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือขาย เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อเข้าถึงการรักษา เพื่อให้ได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ