ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายจุลนพ ทองโสภิต นายมนตรี สิงหปุณณภัทร และนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น โดยมี ดร.จันทนภา แสวงการ ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง

และนายกนิษฐ์ อาวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาล ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารทุกสำนัก/กองและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น รวมไปถึงผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นในครั้งนี้ มีวาระสำคัญ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 – ประธานแจ้งเพื่อทราบเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-แจ้งปฏิทินการจัดประชาชม และรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้มีการเสนอโครงการเด่นจากทุกสำนัก/กอง มีการตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้การทำงาน สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้บรรลุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นของทุกภาคส่วน