ประชุมเตรียมพร้อมส่งประกวดรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการส่งผลงานประกวดรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการประกวดรางวัลพระปกเกล้า โดยแบ่งการประกวดรางวัลออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ,ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีมติส่ง “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์” เข้าประกวด โดยจะเสนอผลงานที่โดดเด่น 3 โครงการ/กิจกรรมเข้าประกวด ได้แก่ 1. ขอนแก่นโมเดล Smart Mobility ระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) 2. โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ 3. งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งผลงานประกวดรางวัลพระปกเกล้า รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมทั้ง 3 จัดรวบรวมข้อมูลและเอกสารพร้อมทั้งวิธีคิดและกระบวนการ หลักฐานประกอบการดำเนินการ เพื่อส่งเข้าประกวดตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป