“เทศบาลนครขอนแก่น ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เทศบาลดิจิทัล”

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเทศบาลดิจิทัล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ,ดร.โกเมน กันตวธีระ ,นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละ สำนัก/กอง ร่วมแลกเปลี่ยน ปัญหา แนวทาง ความต้องการรูปแบบต่างๆของแต่ละ สำนัก/กอง เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และนำไปช่วยในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ “เทศบาลดิจิทัล” ต่อไป