นายกฯ บรรยาย “Smart City” ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , นายทศพล วงษ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง , นางเบญญาภา พัฒนพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่งนบริหารงานคลัง , นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8” ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล โดยเน้นศึกษาดูงานเรื่อง “ขอนแก่น Smart City : กรณีศึกษารถไฟฟ้ารางเบา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน Smart Mobility ใน Smart City ทั้ง 7 ด้าน ของเทศบาลนครขอนแก่น โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) เกิดจากความร่วมมือของคนขอนแก่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ภาคประชาชน ฯลฯ มีการจัดตั้งบริษัท ขอนแก่น ทรานซิล ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) การร่วมมือระหว่าง 5 เทศบาลในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด ประกอบไปด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อพัฒนาระบบขนสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้กับจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้กล่าวถึงการนำเอา Smart City มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้อยู่อาศัย เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชนเพื่อช่วยลดต้นทุน แต่เพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบไปด้วย

1. Smart People (พลเมืองตื่นรู้) คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างสำนึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม เช่น โครงการสภาเมือง (เกิดอาสาสมาร์ทและเมืองพิเศษ)

2 Smart Living คือเมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสุขภาพอนามัย เช่น โครงการขอนแก่นเมืองใจดี โครงการเชื่อมโยงกล้อง CCTV ศูนย์กลางบริการสุขภาพเป็นเลิศ (Medical Hub) การรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยโครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

3 Smart Education คือ เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง คลอบคลุมทุกกลุ่มวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เช่น โครงการการจัดการศึกษา รับศตวรรษที่ 21 Smart Classroom และที่สำคัญเราสอนให้เด็กคิดเป็น

4. Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low Carbon City) โรงงานกำจัดขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า การก่อสร้างสถานีบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 2

5. Smart Economy คือเมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆในยุคดิจิทัล เช่น โครงการกองทุนตั้งตัว การส่งเสริมธุรกิจ Start Up เศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ ถนนคนเดิน

6. Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบายมีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา สายเหนือ–ใต้ (LRT) การจราจรเชิงสร้างสรรค์

7. Smart Governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเทศบาลเล็ก ในเทศบาลใหญ่ โครงการเทศบาลดิจิทัล โครงการระบบร้องทุกข์ผ่านแอพพลิเคชั่น (you phee)

โดยกรอบแนวคิดทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวขอนแก่นไม่ขานรับ จึงเป็นความโชคดีของเราที่ประชาชนชาวขอนแก่นเป็นพลเมืองตื่นรู้ รับ และสนับสนุน เรามาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการระบบขนส่งรางเบา LRT ที่เราไม่ได้ต้องการแค่ระบบขนส่งมวลชน แต่เราหวังให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความรู้ให้กับเยาวชน นำไปสู่การสำนึกรักษ์ท้องถิ่น