ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นเร่งช่วยเหลือเหตุวาตภัยชุมชนศรีฐาน 1

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณชุมชนศรีฐาน 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล , นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม , นางสายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ ,พนักงานเทศบาล ,พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และ พี่น้องชุมชนศรีฐาน ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหาย และให้กำลังใจพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1 หลังจากที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยที่ชุมชนศรีฐาน 1 มี บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน ได้แก่ นายสังวาล พรมมี , นางมะลิวัลย์ เพียจันทร์ ,นายมณเฑียร กาพมณีย์ ,นางสมบัติ น้อยสุข และ นางบ่วย ข้อยุ่น

สำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้น เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ และ ยาที่จำเป็นต่างๆ ต่อจากนั้นเทศบาลจะได้ดำเนินการส่งรายงาน เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ไปยังคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ. กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556. และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ดังนี้

-เหตุต้นไม้ล้ม ปัญหาน้ำท่วม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199

-เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578

-เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210

-ปัญหาการจัดการขยะ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 ,081-4900147 ,062-9199555 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

และกรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย สำนักการสาธารณสุขฯ 043225514 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)