ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นให้กำลงใจคุณตาเลื่อน ผู้ป่วยติดเตียง

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหนองบอน ชุมชนศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ,นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,นางสายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ ,พนักงานเทศบาล ,พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และ พี่น้องชุมชนศรีฐาน เยี่ยมและให้กำลังใจคุณตาเลื่อน บ้งเงิ้ม

สำหรับ คุณตาเลื่อน บ้งเงิ้ม อายุ 83 ปี เป็นชาวชุมชนศรีฐาน ไม่มีบ้านอยู่อาศัยและเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยในเบื้องต้นนั้นพี่น้องชุมชนศรีฐานได้ให้คุณตาเลื่อนมาพักอาศัยอยู่ที่บริเวณศาลาริมหนองบอน

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบหมายให้สำนักสวัสดิการสังคม และ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร (ในโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้ชุมชน) เครื่องอุปโภคบริโภค (โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน) และด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น