เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒

๒๔ เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนด เป็น “วันเทศบาล”ตามระเบียบเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ตลอดระยะเวลา ๘6 ปี เทศบาลได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ และเทศบาลนครขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๘ ณ วันนี้ครบรอบ ๘4 ปี ที่ผ่านมา ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชน สร้างและพัฒนาเมืองจนเป็นที่ประจักษ์จนถึงทุกวันนี้

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีนายจุลนพ ทองโสภิต นายมนตรี สิงหปุณณภัทร นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากูล ,นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๑๑ โรงเรียน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ ปลัดเทศบาลฯ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดการจัดงานวันเทศบาล พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ตามด้วย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวให้โอวาท แก่พนักงานเทศบาล เปิดงาน วันเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้พนักงานได้รำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล อีกทั้งเพื่อให้บุคลาการ ตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อองค์กร มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น สำนึกถึงความรัก ความสามัคคี รักองค์กร และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรี ได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๑๑ โรงเรียน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่มาร่วมกิจกรรมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จนประสบผลสำเร็จด้วยดี และขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมวันเทศบาลในวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านให้สุนัขและแมว และทุกหน่วยงานทำความสะอาดสำนักงาน เป็นลำดับต่อไป