Depa ชูจังหวัดขอนแก่น1 ใน 3 ของประเทศ นำร่อง Smart City

Depa ชูจังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 3 จังหวัดในประเทศไทยนำร่องเมืองอัจฉริยะต้นแบบ Smart City จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในงานเปิดตัว “สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์” (Smart City Thailand Takeoff) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่นนำโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนชาวขอนแก่นพร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงาน “Smart City Thailand Takeoff” นำร่องเมืองอัจฉริยะต้นแบบ Smart City อย่างต่อเนื่อง โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นประธานในพิธี จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สำหรับงาน “Smart City Thailand Takeoff” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand รวมถึงรับสมัครเมืองเดิม เมืองใหม่ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart People, Smart Governance และ Smart Environment ซึ่งภายในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการ Smart City Thailand ได้ถือโอกาสขอบคุณ 3 จังหวัดนำร่องของประเทศไทยที่ได้ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (Smart City) มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น จะผลักดันให้สู่ระดับอาเซียนต่อไป

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนจังหวัดต่างในประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทำเกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ 5 ข้อ คือ 1. ต้องกำหนดพื้นที่และเป้าหมายชัดเจน 2. ต้องมีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง 3. ต้องมีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองที่ปลอดภัย 4. ต้องมีบริการเมืองอัจฉริยะตามลักษณะ 7 ด้าน และ 5. ต้องมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และได้ประกาศเกณฑ์ดังกล่าวในวันนี้ พร้อมรับสมัครเมืองเดิม เมืองใหม่ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ 7 ด้าน ซึ่งหากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ เมืองก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ Smart City และสามารถไปขอรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ต่อไปได้