ประชุมติดตามคณะทำงานบริหารจัดการสวนสาธารณะฯ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมติดตามคณะทำงานบริหารจัดการสวนสาธารณะ เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตาม ทบทวน และรับทราบปัญหาการดูแลสวนสาธารณะ และร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้สวนสาธารณะอยู่ในสภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป