นายกฯ เปิดโครงการร่วมใจเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 3 โรคจากยุงลาย

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเปิด“โครงการร่วมใจเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 3 โรคจากยุงลาย” ณ ที่ทำการ ศสมช. ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ โดยมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน( อสม.) พี่น้องชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ “โครงการร่วมใจเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 3 โรคจากยุงลาย” ได้รับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ในการสนับสนุนการจัดทำโครงการ ตามมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากยุงลายเพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงลาย