ทน.ขก.ประชุมร่วมกับชุมชนเขต 1 เตรียม“เทศบาลนี้มีรัก”ครั้งที่1/62

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาชุมชน บขส. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว สมาชิกสภาเทศบาล ,นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,พนักงานเทศบาล และ ประธานชุมชน เขต 1 ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนิน “โครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยเป็นการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดกิจกรรม รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากพี่น้องชุมชนในเขต 1 ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ

สำหรับ“โครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 3.เพื่อเผยแพร่ของเทศบาล 4.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดย ครั้งที่ 1 เป็นวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารสถานีขนส่ง (เดิม) เทศบาลนครขอนแก่น