นายกเทศบาลนครขอนแก่นประธานปิดโครงการ “ธรรมดายาตรา”

นายกเทศบาลนครขอนแก่นประธานปิดโครงการ “ธรรมดายาตรา”

“พิธีปิดโครงการธรรมดายาตรา”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานพิธีปิดโครงการธรรมดายาตรา ปีที่ 9 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรและผู้สนับสนุนโครงการฯ ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน ร่วมพิธีปิดโครงการธรรมดายาตรา ปีที่ 9 และมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรและผู้สนับสนุนโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ชมรมตลาดเขียวขอนแก่น , กลุ่มเยาวชนชายขอบ ,นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน พร้อมทั้งชมนิทรรศการ และตลาดสีเขียว

ธ ร ร ม ด า ย า ต ร า : เกิดจากกลุ่มครู-นักเรียนและคนทำงานด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การเดินธรรมยาตรา เพื่อลุ่มน้ำประทาว จ.ชัยภูมิ อย่างต่อเนื่องริเริ่มและนำ โดยหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณและพระไพศาล วิสาโล จึงมีเแรงบันดาลใจแล้วนำรูปแบบของธรรมยาตรามาต่อยอดและปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายคือครู นักเรียน เยาวชน และคนทำงานที่ขอนแก่น และแหล่งน้ำในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มคนธรรมดา เหล่านี้ได้ฝึกฝนตนเองในการเรียนรู้ธรรมะผ่านการเดิน-การทำงานร่วมกันและได้ร่วมสะท้อนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ในปัจจุบันให้กับคนร่วมเดินและ คนในชุมชนเมืองขอนแก่นได้รับรู้ข้อมูลสภาพปัญหา และตระหนักถึงคุณค่าของ แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ กับสุขภาวะชุมชน

โดยปีนี้ เป็นการจัดขึ้นปีที่ ๙ ในชื่อธีมคือ "ก้าวตามพ่อ สานต่อปณิธาน " จัดขึ้นในวันที่ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีกิจกรรมหลัก ดังนี้

2. กิจกรรมโฮมบุญรักษ์ดิน น้ำ ป่า ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐรักษ์ลำน้ำพอง

3. การเดินยาตราภาวนา จาก วัดท่าโพธิ์ บ้านห้วยชัน รวมเส้นทางประมาณ 20 กม.

4. เวทีล้อมวงคุยเรื่องดนตรีและสายน้ำ รับรู้สภาพปัญหาชุมชนน้ำท่วม

5. กิจกรรมฐานเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชน

6. การปฏิบัติธรรมเจริญสติ กิจกรรมกลุ่มและจิตอาสาพัฒนาชุมชน และสิ้นสุดการยาตราด้วยเวทีสะท้อนการเรียนรู้ของชาวธรรมดายาตรา ปีที่ 9

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 20 องค์กร ไม่ว่าจะเป็น , กลุ่มรักษ์ลำปาว-ลำประทาว , ขบวนธรรมดายาตรา หลายร้อยคน นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าวัดต่างๆ มาร่วมเดินนำขบวนยาตรา และเป็นพระวิทยากรนำกิจกรรมภาวนาตลอดโครงการอีกด้วย