เตรียมความพร้อม โครงการเทศบาลนี้มีรัก 2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ได้แก่ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ , นายจุลนพ ทองโสภิต , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร, นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ตลอดทั้งผู้อำนวยการสำนัก/กอง , ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับ“โครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของเทศบาล 4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน โดยได้มีการทบทวนภารกิจ หรือกิจกรรมในโครงการเทศบาลนี้มีรัก ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับรูปแบบการให้บริการ และการกระจายพื้นที่ในการบริการให้ทั่วถึง ชุมชน 4 เขต ตลอดทั้งเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการออกให้บริการแก่ประชาชนภายใต้ “โครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” เป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งหากมีความคืบหน้าเป็นประการใดเทศบาลนครขอนแก่นจะเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมให้ทราบต่อไป