ล้ำไปอีกขอนแก่นลงนามร่วมมือพัฒนาเมืองด้วยระบบ NB-IOT

จังหวัดขอนแก่นได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 จากโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้มีความสะดวกสบาย โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ด้านการดูแลและพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการคือการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมือง

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยระบบรับส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ NB-IOT โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความเชื่อมโยงของจังหวัดขอนแก่นกับโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยระบบรับส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ NB-IOT พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่าง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ท่าอากาศยานขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ NB-IOT ย่อมาจาก Narrowband IOT (NB-IOT) เป็นมาตรฐานระบบโครงข่ายที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Power Wide Area Network (LPWAN) ที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยผ่านโครงข่ายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อดีของ NB-IOT คือ

1.ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ ส่งข้อมูล uplink ในขนาดที่เหมาะสม จึงช่วยทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IOT อยู่ได้นานถึง 10 ปี ประหยัดเวลาและค่าบำรุงรักษา

2. รองรับปริมาณอุปกรณ์ IOT ได้สูงสุดในระดับแสนตัวต่อสถานีฐาน และรองรับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอันซับซ้อนในแต่ละพื้นที่

3.รัศมีครอบคลุมของเครือข่ายต่อสถานีฐาน กระจายได้มากกว่า 10 ก.ม. รวมถึงในตัวอาคารก็ยังรับสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.สามารถพัฒนาเครือข่ายให้เปิดบริการ IOT ได้อย่างรวดเร็ว เพราะออกแบบอุปกรณ์ให้ใช้ร่วมกับ โครงข่าย 4G ในปัจจุบันได้

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยระบบรับส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ NB-IOT (ระยะเวลา 3 ปี) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นในการจัดทำเทคโนโลยี NB-IOTมาใช้ในการทำวิจัยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure ) เป็นเมืองต้นแบบและเป็นเมืองหลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งประดิษฐ์รวมถึงงานวิจัยจะพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความเป็น Smart City ให้สามารถใช้งานได้จริงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองขอนแก่น นอกจากนี้ หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างได้เยี่ยมชมบูธผลงานของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยระบบรับส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ NB-IOT - Smart Trash - Smart Parking - KAN Smart City Application – AIS และท้ายสุดนี้ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็มีแผนจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทั้งประเทศ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งาน เพื่อประยุกต์ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระงาน ในทุกๆด้าน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยขยับบทบาทมาสู่การเป็นฮับ (Hub) ของอาเซียน การที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็นเมืองอัจฉริยะ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว คงทำไม่สำเร็จ แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่จะต้องร่วมมือกัน รวมตัวทำให้เกิดพลัง เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของเครือข่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ประการสำคัญ คือ สิ่งที่ได้รับนั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่าน