ขอนแก่นแถลงข่าว “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น”

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมี นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ,นางบุ่ย ถิ แทง รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย นายกสมาคมปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น ,นายทีปกร ลีศิริกุล ตัวแทน 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น และ นางภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และพี่น้องสื่อมวลชน ตลอดจนผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,เลขานุการ-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก-กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมรับฟังข้อมูลในการจัดงาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น ดังนี้

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น และ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น”ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1.การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติที่อร่อยรสเลิศ มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ กว่า 30 บูธ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,ชาวไทยเชื้อสายต่างๆในขอนแก่น , 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์กรอิสลามขอนแก่น ,โรงแรม ,ร้านอาหารร้านค้าต่างๆ เป็นต้น

2.การจำหน่ายสินค้า OTOP และ สินค้าธงฟ้า ในวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

3.การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ,สมาคมดนตรีจีนขอนแก่น ,โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ,โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 6 , 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. จะเป็นการแสดงมังกรทองประดับไฟ พร้อมชมพลุอันสวยงาม

4.การประดับตกแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศที่สวยงาม เป็นความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น , สมาคมปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น และ 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น

5.การประชาสัมพันธ์ เป็นความร่วมมือของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, สมาคมปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น

6.การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจร เป็นความร่วมมือของมณฑลทหารบกที่ 23 ,ตำรวจภูธรภาค 4 ,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ,กองร้อย อส.จังหวัดขอนแก่น ,อปพร.-เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครขอนแก่น

7.งบประมาณในการจัดงาน ซึ่งทางสมาคมปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (เวที ,เครื่องเสียง ,ไฟแสงสี ,จอ LED ,สื่อประชาสัมพันธ์ ,เต็นท์ ,บูธ ค่าใช้จ่ายในงานแถลงข่าว เป็นต้น) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานอีกมากมายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ,สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ,วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

โดยจะมีพิธีเปิดงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่น และ นักท่องเที่ยว ร่วมชิม ช็อป เลือกซื้ออาหารนานาชาติ สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า และ ชมการแสดงจากลูกหลานชาวขอนแก่น ในงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพราะถึงแม้ว่าขอนแก่นจะเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเชื้อชาติ ศาสนา แต่ด้วยที่ชาวขอนแก่นรักใคร่สามัคคีกันอย่างพี่น้อง จึงทำให้คนขอนแก่นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข