ประชุมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการดำเนินการแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นายทศพล วงษ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ ซึ่งเกิดขึ้นหรือใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค/รักษาพยาบาล/ให้ภูมิคุ้มกัน/ชันสูตรศพ ซากสัตว์/ทดลองวิจัยเกี่ยวกับโรค ได้แก่ ซาก/ชิ้นส่วนของมนุษย์/สัตว์ วัสดุของมีคม/วัสดุ ซึ่งสัมผัสเลือด สารน้ำจากร่างกาย เช่น เข็ม มีด หลอด ผ้าก๊อซ สำลี ท่อ สไลด์กระจก เป็นต้น และมูลฝอยทุกชนิดที่ออกจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตท้องถิ่นนั้น ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ที่ กำหนดห้ามถ่ายเททิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่สาธารณะ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสาธารณสุขจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอย่างถูกต้อง

สำหรับการประชุมการดำเนินการแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากสถานประกอบการ สถานพยาบาล คลินิก และเอกชน เทศบาลนครขอนแก่นมีบทบาทหน้าที่การบริการหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการมลพิษ มลภาวะ ตลอดจนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อีกทั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เน้นย้ำถึงกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดการปนเปื้อนที่จะอาจส่งผลอันตรายต่อชีวิต