นายกนครขอนแก่น ประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการเทศบาลนครขอนแก่น ปี 61

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายจุลนพ ทองโสภิต , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร , นายชัชวาล พรอมรธรรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนงาน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ประธานกรรมการฯ, นายนิกร นวโชติรส ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกฯ, นายสงคราม สีหานนท์ ประธานชุมชนโนนทัน 7 ,นายสิทธิศักดิ์ สีจวง ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4 ร่วมประชุม

ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการประชุมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยคำนึงถึงทักษะความสามารถของพนักงานควบคู่ไปด้วย อีกทั้งยังต้องส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง KM (Knowledge Management) อย่างจริงจังเพื่อเกิดความเข้าใจเชิงระบบอย่างแท้จริง และประการสำคัญ คือ ระบบการทำงานจะต้องไม่ยึดติดกับตัวบุคคล แต่ทำอย่างไรให้ระบบการทำงานคงอยู่กับหน่วยงาน