เทศบาลขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart Living

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุข ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City “Khon kaen Smart Living Lab” โครงการอายุชีวภาพ ตรวจสุขภาพฟรี เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวขอนแก่น ผู้มีสุขภาพดี 500 คน และ โครงการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care innovation) ในเขตเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) “Khon kaen Smart Living Lab” โครงการดัชนีความเยาว์วัยของร่างกายแบบองค์รวมจากปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลสุขภาพ (Health AI) และโครงการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care innovation) โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ นางวทัญญูตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเครือข่ายด้านสุขภาพจาก ตัวแทนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa ,คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุม

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เสนอแนวทางในการขับเคลื่อน ทางที่ดีควรที่จะทำควบคู่กันไปทั้ง 2 มิติ ทั้งกลุ่มคนที่มีสุขภาพดี และกลุ่มคนที่มีอาการเจ็บป่วย จะได้มีแนวทางเพื่อซ่อม สร้าง และเสริมสร้างสุขภาพ ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจากข้อมูล ให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานชีวิตของประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีสุขภาพดี 500 คน ว่าก่อนที่จะพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้นอยู่เกณฑ์ไหน บ่งชี้ถึงความแข็งแรงตามเกณฑ์ของอายุนั้นๆ หรือไม่ หากดูแลสุขภาพได้ดี จะทำอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป หากพบว่าสุขภาพต่ำกว่าเกณฑ์จะมีการดูแลอย่างไร ให้กลับมามีความสมดุลกับอายุของเรา จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของโครงการเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น สำหรับโครงการที่จะมอบให้กับคนที่มีสุขภาพดี และผู้สูงอายุ มี 2 โครงการได้แก่

1.โครงการดัชนีความเยาว์วัยของร่ายการแบบองค์รวมจากปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลสุขภาพ (โครงการอายุชีวภาพ) เพื่อหาอาสาสมัครในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับการตรวจคัดกรองเพื่อหาบุคคลสุขภาพดี จำนวน 500 คน สำหรับตรวจค่าทางชีวเคมีของเลือดและค่าทางกายภาพอย่างละเอียด 32 ค่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมการรายงานผลเป็น อายุชีวภาพของบุคคลนั้น

2. โครงการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care innovation) เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อจัดทำระบบการเก็บสุขภาพพื้นฐานของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯด้วยเทคโนโลยีฉลาด เช่น สมาร์ทการ์ด เครื่องวัดความดันแบบเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ เครื่องวัดน้ำตาลแบบเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ เครื่องวัดคลื่นหัวใจแบบเห็นผลทันที เตียงอัจฉริยะ หมอนอัจฉริยะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ(MOU) “Khon Kaen Smart Living Lab”ว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดิจิตอลและนวัตกรรม เพื่อบริหารด้านการสุขภาพและการแพทย์ขอนแก่นโมเดล(Smart Health & Medical Hub) เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณะสุข อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตอ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.) โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สมาคมเฮลท์เทคประเทศไทย สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมขอนแก่นเมกเกอร์คลับ และมีหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 2 บริษัทภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสถานที่ทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการสร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั้งในระดับส่วนบุคคล และระดับผู้ให้บริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพ มีความสุข ตามแนว Health City เพื่อสร้างฐานกำลังคนที่แข็งแรงให้กับจังหวัดและประเทศ ส่งผลให้กำลังคนมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น โดยนำร่องเริ่มดำเนินการที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีประชากรในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 1.79 ล้านคน ที่จะช่วยสร้างโมเดลต้นแบบแห่งเมืองสุขภาพตัวอย่างให้กับประเทศต่อไป