นายกนครขอนแก่นบรรยายการขับเคลื่อน SMART CITY กับการพัฒนาท้องถิ่น

นายกนครขอนแก่นบรรยายการขับเคลื่อน SMART CITY กับการพัฒนาท้องถิ่นแก่นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 200 คน

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สมจิตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ. ส่วนสังคมสงเคราะห์ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ. ส่วนการโยธา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จำนวนกว่า 200 คน ที่มาร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้

สำหรับกลไกของการขับเคลื่อน SMART CITY เทศบาลนครขอนแก่นได้นำแนวคิดด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นกลไกของพัฒนาประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกลไลในการขับเคลื่อนองค์กร แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ อำนาจประชาชน ไม่ได้สิ้นสุด ร วันเลือกตั้ง และ หัวใจการบริหาร คือ การกระจายอำนาจ หัวใจการกระจายอำนาจ คือ ประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วม โปร่งใส และกระจายอำนาจจากรัฐสู่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยการจัดให้มีเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง ผ่านเวทีสภาเมืองจนเกิดการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นให้สวยงามน่าอยู่ เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมืองขอนแก่น ในปี 2550 โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ในการให้ประชาชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาพื้นที่ตามบริบทท้องถิ่น โดยภารัฐเป็นผู้สนับสนุนและคอยให้คำปรึกษา จากหลักคิดดังกล่าว จึงเกิดนโยบายการพัฒนาเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ว่า “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” สู่การเป็นเมือง SMART CITY ของภาคอีสาน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้วางแนวทางการบริหารงานไว้ทั้งสิ้น 7 SMART ได้แก่ 1.Smart People 2.Smart Living 3.Smart Education 4.Smart Environment 5.Smart Economy 6.Smart Mobility และ 7.Smart Governance