ทน.ขก.ประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี 2561

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,น.ส.ภาสินี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลฯ ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ประธานกรรมการฯ, นายนิกร นวโชติรส ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกฯ,นายสมภพ วงศ์ก่อ สมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายสงคราม สีหานนท์ ประธานชุมชนโนนทัน 7 ,นายสิทธิศักดิ์ สีจวง ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4 ร่วมประชุมสรุปในครั้งนี้

สำหรับการประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในเทศบาลฯ ตามคำสั่งที่ 168/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดำเนินการต่อไป