นายกนครขอนแก่นบรรยาย ขก.Smart City แก่ สนช.และคณะฯ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จขอนแก่นSmart City แก่ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉัตรเพชร (ชั้นG) โรงแรมพลูแมน ราชาออคิดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับเกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ของเทศบาลนครขอนแก่น รูปแบบการดำเนินการ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งการรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข ให้แก่คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งนำโดย นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ นายพินัย อนันตพงศ์ อนุกรรมาธิการ นายนิคม เกิดขันหมาก อนุกรรมาธิการ นายบุญสนอง บุญมี อนุกรรมาธิการ นายสมชาย ปัญญเจริญ อนุกรรมาธิการ นางสาวขนิษฐา สุดกังวาน อนุกรรมาธิการ นายประเทศ อุตตมะบูรณ อนุกรรมาธิการ นายสุพจน์ ลาภปรารถนา อนุกรรมาธิการ นางสุชาดา รังสินันท์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ นายฉัตรชัย กิจธิคุณ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นายเอกพล เริงรณอาษา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นายเจษฎา ชำนาญป่า ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ นางสาวจารุพร ฉันทวิเศษกุลวิทยากรชำนาญการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเดินทาง และนางสาวมลิ ปลื้มเนตร พนักงานสนับสนุนการประชุม พร้อมด้วยนายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้บริหารบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายครั้งนี้

สำหรับเทศบาลนครขอนแก่น มีวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองขอนแก่น “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ภายใต้แนวคิด และความเชื่อหัวใจการปกครอง หัวใจการบริหาร....คือ การกระจายอำนาจหัวใจการกระจายอำนาจ....คือ ประชาชน ทั้งนี้ได้นำสมาร์ทซิตี้ (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ มีการพัฒนาในหลายภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานราชการ การจราจรและขนส่ง พลังงาน สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมือง และการตอบสนองแบบทันท่วงที โดยมีแนวคิด Smart City 7 ด้าน ได้แก่

1.Smart People คือ “พลเมืองตื่นรู้” เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างสำนึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม เช่นโครงการสภาเมือง คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ขอนแก่นเมืองพิเศษ

2.Smart Living คือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา และด้านสุขภาพอนามัย โครงการขอนแก่นเมืองใจดี โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 1,000 จุด โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

3.Smart Education คือ “การศึกษาอัจฉริยะ” เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โครงการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและตลอดชีวิต รับศตวรรษที่ 21

4.Smart Environment คือ “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการพลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู่ภัยพิบัติ

5.Smart Economy คือ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล กองทุนตั้งตัว Start UP เศรษฐกิจสร้างสรรค์

6.Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย ระบบขนส่งมวลชน LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) และเรื่องการมีส่วนร่วมการลงทุนของหน่วยงานเอกชน KKTT เทศบาลนครขอนแก่น การร่วมมือระหว่าง 5 เทศบาลในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด (KKTS) เพื่อพัฒนาระบบขนสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้กับจังหวัดขอนแก่น

7.Smart Governance คือ “มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการในองค์กร” เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โครงการเทศบาลดิจิทัล โครงการระบบร้องทุกข์ you pee (อยู่พี่) โครงการ Lora KKM ชิปอัจฉริยะ อีกทั้งในอนาคตข้างหน้าประชาชนไม่ต้องมาใช้บริการที่เทศบาลสามารถยื่นแบบเสียภาษีผ่านสมาร์ทโฟน ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบให้เป็น Big Data ให้ข้อมูลทุกสำนัก/กองเชื่อมโยงกันได้ จะเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวชื่นชมเทศบาลนครขอนแก่นและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่อง Smart City ให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังได้รับรางวัลต่างๆ สามารถนำเป็นแบบอย่างในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการนำกลไกประชารัฐ เทคโนโลยี มาแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และการกระจายอำนาจ พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน