เปิดงานประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและสรุปผล ปี 62 อสม.

เปิดงานประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและสรุปผล ปี 62 อสม.

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและสรุปผล ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง และพี่น้อง อสม. ทั้ง 95 ชุมชน

สำหรับ พี่น้อง อสม.ของนครขอนแก่นมีทั้งหมด 95 ชุมชน มีจำนวนทั้งหมด 600 คน ซึ่งมีคำขวัญเป็นพลังในการทำงาน คือ “ อสม. แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีแม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ อสม. เสียสละ กล้าหาญ อดทน มุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ” ทั้งนี้ อสม.ย่อมาจาก อ. คำแรก คือ อาสาสมัคร ส. คำที่สอง คือ สาธารณสุข และ ม. คำที่สาม คือ หมู่บ้าน เป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสาเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในชุมชน นับว่า อสม. เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนทั้งในการ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น และติดตามปัญหาสุขภาพ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ช่วยให้ประเทศชาติลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมหาศาล

ท้ายสุดนี้ เนื่องในยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เทศบาลนครขอนแก่นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักษ์ คุ้มครอง รักษาพี่น้องชาว อสม.นครขอนแก่นทุกท่านรวมถึงครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ขอให้จากนี้และตลอดไปได้ผ่านพ้นโพยภัยทั้งปวง จงมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต และสิ่งสำคัญขอฝากไว้ นั่นก็คือ ขอให้ อสม.ทุกท่านจงรักษาความดี ความเสียสละ ความอดทน มีความรักความสามัคคีให้แก่กันตลอดไป