ข่าวดี ! ผู้สูงอายุนคร ขก. มีรถรับ-ส่ง ชมงานพรรณไม้

ข่าวดี ! ผู้สูงอายุนคร ขก. มีรถรับ-ส่ง ชมงานพรรณไม้

เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวนทั้งหมด 95 ชุมชน โดยขอความร่วมมือไปยังประธานชุมชน หรือคณะกรรมการแต่ละชุมชนได้สำรวจผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะเข้าชมความงามของมวลดอกไม้ในงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2561” ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังหรือลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาพาไปชมงานพรรณไม้ฯ

หากผู้สูงอายุท่านใดมีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่ง ของเทศบาลนครขอนแก่น สามารถแจ้งความประสงค์ โดยประธานชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนจะทำการสำรวจส่งรายชื่อ แล้วให้คณะกรรมการชุมชนนำส่งรายชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคม หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043 - 271210

** หมายเหตุ เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้ง