25 หน่วยงานผนึก DNAคนขอนแก่นร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงปีใหม่

หากทุกคนจดจำได้ วันนี้เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอย่างร้ายแรง จากภัยพิบัติสึนามิ รัฐบาลไทย จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น และเพื่อให้ร่วมมือกันป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัยต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้ทันท่วงที รวมทั้งเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันปลูกฝังความสำนึกในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด และดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรมขบวนรณรงค์ถนนปลอดภัยเสริมสร้างวินัย พร้อมด้วยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสมภพ วงศ์ก่อ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัมท์ ทองรัตน์ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น และภาคีเครือข่ายกว่า 25 องค์กร ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23, ร. 8 ,ป.3 พัน 8, ร.8 พัน 3,สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น,ตำรวจทางหลวงขอนแก่น,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ,สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น , แขวงทางหลวงที่ 1 ขอนแก่น ,สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ,อสม. ,ผู้นำชุมชน,อพปร.,อาสาสมัครสมาร์ซิตี้จราจร และประชาชนจิตอาสากว่า 500 คน

สำหรับอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นอุบัติภัยอย่างหนึ่ง และเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องป้องกันอย่างเร่งด่วน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ หนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันและลดปัญหา คือการสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน ให้มีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ดังนั้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากการปลุกกระแสความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งจะช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความระมัดระวังเพิ่ม มากขึ้น ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรง ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้

ท้ายนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวขอขอบคุณทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน ขออวยพรให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลดังวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอีกกิจกรรมที่เดินควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป