นครขอนแก่น เตรียมความพร้อมจัดทำ Big Data ขับเคลื่อนสู่ Smart City

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบนโยบายจัดBig Data เพื่อพัฒนาเทศบาลสู่การเป็น Smart city และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เทศบาลดิจิทัล แก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Big Data เทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลัง นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แห่ง หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายในการพัฒนาเทศบาลสู่การเป็น Smart City และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เทศบาลดิจิทัล โดยการจัดเตรียมองค์กรไปสู่การบริหารจัดการภายใต้ความโปร่งใส โดยการอาศัยฐานข้อมูล Big Data ซึ่งคือเทคโนโลยีในการกลั่นวิเคราะห์ ออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกินขอบเขต เพื่อลดการทำงานที่ซับซ้อน เมื่อมีฐานข้อมูล Big Data ก็จะช่วยในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล ซึ่งแนวทางในการนำ Big Data มาใช้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ Level 1 Infancy ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data และแนวคิด เริ่มปฏิบัติแล้วทดลอง, Level 2 Technical Adoption เริ่มหาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ลงเกี่ยวกับเทคนิคทีละส่วน, Level 3 Business Adoption รวมข้อมูลของทุกฝ่ายมาวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน การวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้, Level 4 Enterprise Adoption รองรับการรวมข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและน่าเชื่อถือ, Level 5 Data & Analytics as a Service สามารถนำข้อมูลแลกเปลี่ยนกับองค์กรอื่นและบริการข้อมูลได้

ซึ่งการจะนำเอาข้อมูล Big Data มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต้องมีความพร้อมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านเทคนิค และด้านบุคลากร เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำแนวคิดการทำงานที่จะส่งผลต่อการคิดนอกกรอบให้มีความรอบรู้ รอบด้าน พัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งในการบริหารงานและการจัดการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปอย่างยั่งยืน