ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ร.9

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา07.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทย ทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญ ของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.เป็นวันชาติ

3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ซึ่งรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ และให้ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจัดงานเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตลอดจนงานเฉลิมฉลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน้อมรำลึกถึง “วันที่ 5 ธันวามหาราช” ซึ่งเป็นทั้ง “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ของปวงชนชาวไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน.