“เติบโตอย่างเข้มแข็ง ครบรอบ 4 ปี ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น”

“เติบโตอย่างเข้มแข็ง ครบรอบ 4 ปี ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เติบโตอย่างเข้มแข็ง ครบรอบ 4 ปี ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น” ณ ตลาดสีเขียวขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายเดชา เปรมฤดีเลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี , น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข และได้รับเกียรติจาก นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน โดยมี นางดาราพร รัตนประสิทธิ์ ประธานตลาดสีเขียวขอนแก่นและคณะกรรมการตลาด ให้การต้อนรับ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่าแสดงความยินดี และให้กำลังใจกับชาวตลาดสีเขียวขอนแก่น ซึ่งดำเนินกิจการมา 4 ปีแล้ว ผ่านปัญหาอุปสรรคมาถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นตลาดสำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง เป็นตลาดนัดที่มีเป้าหมายเพื่อให้คนในเมืองขอนแก่นได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ได้ซื้อผลผลิตจากมือของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายอเมริกัน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรม เครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตร ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีเทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนตลาด ตลาดสีเขียวขอนแก่น

ตลาดสีเขียวขอนแก่น เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low Carbon City) ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และได้ดำเนินงานตลาดสีเขียวขอนแก่น เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิต และผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ และความเชื่อที่จะนำมาซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น การแข่งขันจัดตะกร้าผัก-ผลไม้ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดสารพิษ การประกวดส้มตำแฟนซี การแข่งขันปลอกข้าวโพด การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด และกิจกรรมอื่นๆ ในงานอีกมากมาย และร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าคุณภาพ ปลอดสารพิษ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย

ตลาดเขียวขอนแก่น เป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรมากกว่า 10 กลุ่ม จำนวนผู้ค้ากว่า 80 ราย นำผลผลิตปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมีเข้ามาจำหน่ายให้กับคนในเมืองขอนแก่น กลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และอยู่พื้นที่ใกล้เคียง อยู่ต่างอำเภอ ในรัศมีระยะทางไม่เกิน 50 กม.จากเมืองขอนแก่น จากการเก็บข้อมูลสถิติตลาดเขียวขอนแก่น มีผู้บริโภคเข้ามาซื้อของได้สัปดาห์ละ300-500 คน โดยเป็นพื้นที่ดีๆ ในการเข้าถึงสินค้าอาหารปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี พื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ไม่ใช่แค่สุขภาพส่วนตัวเท่านั้น แต่หมายถึงสุขภาพของสังคมสุขภาพของเมือง ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ นอกจากนี้การขับเคลื่อนตลาดสีเขียวยังโยงไปถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนเมืองขอนแก่น เช่น สวนผักคนเมือง เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การลดการบริโภคน้ำตาล การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร สารเคมีการเกษตรกับสุขภาพ การกินและเลือกซื้อผัก-ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น

สินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย มีหลากหลายประเภทต้องผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสีเขียวขอนแก่น เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป เป็นต้น

“ตลาดสีเขียวขอนแก่น” เปิดบริการทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.(บริเวณถนนด้านข้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร) มาร่วมกันสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย และดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Goonnapa Fucharoen

น่าจะเพิ่มวันจำหน่าย วันเสาร์_อาทิตย์ ด้วย

แสดงความคิดเห็น