นายกฯ เปิดโครงการฝึกอบรม “เมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”ประจำปีงบฯ62

ของดีเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน เป็นการค้นหาความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมือง

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการอัตลักษณ์ทรัพยากรและธรรมวิถีชุมชนศรีฐาน 1-4 บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ นายธวัชชัย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ พระมหาณัฐกิตติ อนารโท,ดร. เจ้าอาวาสวัดจอมศรี ,สมาชิกสภาเทศบาล (ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง ,นายสมภพ วงษ์ก่อ ,นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์)นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชุมชน ร่วมเข้าอบรมครั้งนี้ด้วย

การอบรมครั้งนี้ทางสำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการของดีในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้ดำเนินการสำรวจ คัดกรอง และจัดลำดับความสำคัญของดีในชุมชนในพื้นที่บางส่วน เพื่อค้นหาความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขั้นต้นยังต้องการอาศัยองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการอัตลักษณ์ทรัพยากรและธรรมวิถีชุมชนศรีฐาน 1-4 บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมฝึกการอบรมฯ จำนวน 80 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดจอมศรี และพื้นที่ในชุมชนศรีฐาน 1-4 ต่อไป

สำหรับ“ศูนย์ประวัติศาสตร์ วัด ชุมชน คนศรีฐาน” ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดจอมศรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ลูกหลาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น มีมัคคุเทศก์น้อยจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และ ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนศรีฐาน จะเป็นผู้อธิบายข้อมูล นอกจากนั้นยังมีการพาเที่ยวในชุมชนซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่

1.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ทั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี /ยุคทวารวดี 1,500 ปี /ยุคท้าวเพีย- เมืองแพนสร้างเมืองขอนแก่น) เช่น ใบเสมา แจกันโบราณ เป็นต้น

2.สถานที่สำคัญในชุมชน (หอระฆัง ,บ่อน้ำพญานาค,คันกำแพงเมืองโบราณ)

3.ของดีในชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นหมอรักษาโรคกระดูก หมอเป่า หมอนวด ฯลฯ) รวมถึงอาหารการกิน (เนื้อแดดเดียว /แจ่วบอง/ก๋วยเตี๋ยว/ขนมครก/แหนมหมู/แหนมเนื้อ ฯลฯ)

4.แผนที่เดินดิน เป็นแผนผังและเส้นทางที่เชื่อมโยงกันภายในชุมชนศรีฐาน

5.ต้นไม้บ้านฉัน จำนวนกว่า 45 ชนิด

ภายในบริเวณวัดจอมศรี ซึ่งบางต้นนั้นหาดูได้ยากมาก เช่น ต้นกระเซา ขนาด 5 คนโอบ ,ต้นสาละลังกา ,ต้นมะดูก ,ต้นปรู ,ต้นก้อม ,ต้นอีแปะ ,ต้นขี้หนอน ,ต้นเม่าหลวง เป็นต้น