นายกเล็ก ทน.ขก.เสนองบกองทุน ปี 62 ให้ทุกเพศวัย รวมพระสงฆ์ ของบได้

กองทุนเทศบาลนครขอนแก่น ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของกองทุนที่ทำโครงการสูงที่สุดในประเทศไทย โดยงบประมาณปี 2562 มุ่งพัฒนาทุกเพศทุกวัย และกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 20 คุ้มวัด ในเขตเทศบาล สามารถเสนอเพื่อของบประมาณทำโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้ ซึ่งมุ่งเน้นด้านการป้องกันรักษาสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น แก่ประธาน คณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง ๙๕ ชุมชน กว่า ๓๐๐ คน ในการะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ ซึ่งมี ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และคณะ ซึ่งเป็นทีมประเมินผลโครงการกองทุนสุขภาพ มาบรรยายหัวข้อแนวทางการพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น

นายกเทศตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เชื่อมั่นประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพ รู้ทันปัญหา คิดเป็น ทำเป็น เพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมจัดทำโครงการของบประมาณกองทุนสุขภาพในปีต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ ได้มีแนวคิดการกระจายกลุ่มเป้าหมายให้เข้าสู่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน สามารถทำโครงการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ สุขภาวะของเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็กไปถึงเยาวชน ,โครงการคัดกรองสุขภาพผู้นำชุมชน อสม.ในเขตเทศบาล ทั้ง 4 เขต 95 ชุมชน ซึ่งผู้นำชุมชน เป็นประธาน รองประธาน คณะกรรมการชุมชน ท่านเหล่านี้ไม่มีสวัสดิการอื่นใด ก็ควรจะได้รับการดูแลสุขภาพในเรื่องของการคัดกรอง เช่นเดียวกับพี่น้อง อสม.ที่ทำงานเพื่อสาธารณะ ด้วยจิตสาธารณะอันประเสริฐยิ่ง โดยค่าตอบแทนที่ได้นั้นไม่สามารถเทียบกับการทำงานที่ทุ่มเท ทั้งนี้มีการคัดกรองโครงการที่มีคุณภาพ ทำอย่างไรพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มจะเข้าถึงโครงการกองทุนสุขภาพอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียม เป็นธรรม แนวคิดและความตั้งใจของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับบทสรุปของปีที่ผ่านมา กองทุนเทศบาลนครขอนแก่น เป็นอันดับ ๑ ที่ทำโครงการสูงสุดที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆ ท่าน ในปี 2561 จำนวน 272 โครงการ ซึ่งในการดำเนินการโครงการกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น มุ่งพัฒนาคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ที่ผ่านมาดำเนินการครอบคลุมทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกันตามเป้าหมาย ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กลุ่มวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ปีใหม่นี้ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ อีกหนึ่งกลุ่ม ที่สามารถทำโครงการนี้ด้วย

ทั้งนี้ในการทำโครงการควรพิจารณาว่าโครงการที่จะทำควรเป็นสิ่งใกล้ตัว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเรามีฟอร์ม มีแนวทางในการเขียนโครงการให้ทำได้แบบง่ายๆ พร้อมสอบถามชุมชนที่ประสบผลสำเร็จเพื่อจะได้ทำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ตามหลักพัฒนาสุขภาพ สุขภาพดีใกล้บ้านใกล้ใจ และมีความเป็นธรรม