นายกนครขอนแก่น ร่วมเสวนาการขับเคลื่อน อปท.ในยุด 4.0

นายกนครขอนแก่น ร่วมเสวนาการขับเคลื่อน อปท.ในยุด 4.0 :เน้นรากฐานการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยสู่องค์ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มาต่อยอดการพัฒนาประเทศไทยภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” โดยใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันรับผลประโยชน์ เป็นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน ธนาคาร ภาคประชาชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังขับเคลื่อนผ่านโครงการโดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมรองรับการบริหารจัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเสวนา ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อน อปท.ในยุค 4.0 หรือการนำเสนอ Best Practice ของ อปท.” ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้นำเรื่อง การดำเนินโครงการ Smart City มาร่วมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ด้วย

จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เหมาะสมและก้าวทันโลก ดังนั้น แนวคิดเรื่องสมาร์ทซิตี้ จึงมีที่มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์โลก วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด ซึ่งไม่ได้คิดจะทำก็ทำ โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขอนแก่นกำลังมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีนักธุรกิจต่างชาติ ทั้งส่วนกลางได้เล็งเห็นการลงทุนในขอนแก่น ธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ Bio economy สมาร์ทซิตี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจใหม่ ของคนชาวท้องถิ่น คือ การระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต้องลุกขึ้นมาทำกิจการใดกิจการหนึ่งด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกลไกของประชารัฐโดยแท้ การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักวิชการ NGO สื่อมวลชน ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมกับแนวคิดนี้ ซึ่งรัฐบาลจึงได้ประกาศให้ขอนแก่น เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่เป็นเมือง สมาร์ทซิตี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีทั้งหมด 7 สมาร์ท จากแนวคิดในระดับสากล 6 สมาร์ท ได้แก่

1. Smart People คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ เปิดโอกาสให้คนในเมืองมีส่วนร่วม เช่น เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ขอนแก่นเมืองใจดี สภาเมือง คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน และเมืองพิเศษที่มีอาสาสมาร์ทเป็นตัวแทนมาพัฒนากิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีทำให้ประชาชนมีความสุข มีพื้นที่แสดงออกหรือทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น 2.Smart Living คือ เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและด้านสุขภาพอนามัย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย ปลอดภัย ความสุข ใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ศูนย์กลางบริการสุขภาพเป็นเลิศ (Medical Hub) การรองรับสังคมผู้สูงอายุ พื้นที่เชิงสร้างสรรค์

3.Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น Low carbon city โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Kaen Low Carbon City) โรงงานกำจัดขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า การก่อสร้างสถานีบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 2

4. Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัลในส่วนของพลังงานอัจฉริยะ มีการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ ระบบการจัดเก็บพลังงาน และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกได้หลายล้านตัน/ปี

5. Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบายมีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ – ใต้ (LRT)

6. Smart Governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความเป็นธรรมาภิบาล มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนลียีมาช่วย ผลงานเชิงประจักษ์ได้แก่ รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2559 นอกจากนี้ยังมีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการเทศบาล Digital เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหาร และบริการประชาชน เช่น โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โครงการเทศบาลดิจิทัล โครงการระบบร้องทุกข์ You Phee (อยู่พี่) โครงการ Lora

7.Smart Education คือเมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เช่น โครงการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง และตลอดชีวิต รับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การพัฒนาการจัดการศึกษา (Blue Print การศึกษา) เด็กชายขอบ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อ Smart Mobility ว่า ...ในอีก 10 ปีข้างหน้าปัญหาการจราจรในจังหวัดขอนแก่นถึงอาจถึงขั้นวิกฤต จึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่า ระบบรถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมากที่สุด โดยทั้ง 5 เทศบาลร่วมลงทุนพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยในนามบริษัทขอนแก่นทรานซิท- ซิสเต็ม จำกัด ( KKTS) และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักประชารัฐแบบเข้มข้น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงของการลงทุน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น และมีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถตอบโจทย์ด้านงบประมาณ เกิดความเชื่อมั่นของการดำเนินงานภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย ซึ่งขณะนี้โครงการรถไฟฟ้ารางเบาที่จะเกิดขึ้นในขอนแก่น ครม. เรียก “ขอนแก่นโมเดล” เพราะเป็นความร่วมมือของการมีส่วนร่วมที่เกิดจากภาคประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย

โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระคณะกรรมการ เห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้ โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกับการที่ให้จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยให้ทั้ง 5 เทศบาล และบริษัท จำกัดของทั้ง 5 เทศบาล ทั้งนี้รัฐบาลควรให้ท้องถิ่นดำเนินการเอง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ด้วย