นคร.ขก ชู นาคะประเวศน์ แก่ คกก.กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ จว.

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนาคะประเวศน์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายคมกฤฏ บุษราคัม ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น นายพนม สิงห์สาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค 4 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ นางอัศรา เอกวิเศษ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ประธานกองทุน และสมาชิกเครือข่ายต่างๆ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร สำนัก งาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน ให้เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ซึ่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน นับว่าเป็นทุนทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ชุมชนนาคะประเวศน์ได้ยึดถือปฎิบัติเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครขอนแก่นที่สามารถตอบสนองความยั่งยืนและมีความชัดเจนในทางปฎิบัติเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นั่นก็คือ ชุมชนนาคะประเวศน์มีความสามัคคีปรองดองเมื่อจัดกิจกรรมในชุมชนมีกลุ่มวัยหนุ่มสาว วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ออกมาร่วมกิจกรรมเป็นประจำซึ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจและเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากในปัจจุบันที่จะนำคนชุมชนทุกเพศทุกวัยมาร่วมกิจกรรมด้วยกันซึ่งสื่อความหมายถึงความยั่งยืนในการสืบทอดกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่น อีกประการหนึ่งที่ผมเห็นความเข้มแข็งในชุมชนนาคะประเวศน์ที่น่าทึ่งมากจากกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังในชุมชน จนต้องให้เสโลแกนว่า “หลับเถิดสามีข้า ภรรยาจะปกป้อง” เป็นความเข้มแข็งที่น่าชื่นชมมาก

ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เน้นย้ำถึง ขอแสดงความชื่นชมในความเข้มแข็งของชุมชนนาคะประเวศน์อย่างแท้จริง ที่ร่วมโครงการกิจกรรมของเทศบาลด้วยดีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการหอพักสีขาว ร้านอาหารสีขาว ชุมชนสีขาว ซึ่งเป็นปัญหาสุ่มเสี่ยงเรื่องยาเสพติดในชุมชนก็ค่อยๆลดลงตามไปด้วย จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก กองทุนแม่ของแผ่นดิน นำมาต่อยอดเท่านั้น ก็ได้ส่งผลที่งอกเงยและงดงามมาโดยตลอด ไม่เพียงเท่านี้ จากการนำของนางกัญญานัฐ นครแก้ว ประธานชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ นายจรูญ น้อยอินทร์ ประธานชุมชนนาคะประเวศน์ เป็นผู้นำที่มีบุคลิกเฉพาะตัวที่ควรนำมาเป็นเยี่ยงอย่างในการบริหารจัดการชุมชนได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนนาคะประเวศน์จะเป็นชุมชนที่สะท้อนจุดเด่นของ กองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้