ทน.ขก.รับโล่อปท.ที่มีผลการประเมินLPAสูงสุด-เกียรติบัตรอปท.ดีเด่น

ทน.ขก. รับโล่ อปท.ที่มีผลการประเมิน LPA สูงสุด-เกียรติบัตร อปท.ดีเด่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) สู่การประเมิน LPA 4.0 เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด จากปัจจัยดังกล่าวทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการในสังกัดได้ตระหนักถึงหน้าที่ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย สามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางการบริหารในสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น จึงต้องมีเวทีสำหรับยกย่องเชิดชูเกียรติ อปท. ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมถอดบทเรียนการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของท้องถิ่นต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีรับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ( Local Performance Assessment : LPA)สูงสุดประจำปี 2561 ซึ่งมีผลคะแนนรวมอยู่ที่ 90.77 % โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธณาวุฒิ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผอ.สำนักการคลังร่วมด้วย พร้อมกันนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นยังได้รับเกียรติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเด่นหรือเข้าร่วมช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของจังหวัดขอนแก่น จาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA นั้นเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปีโดย แบ่งการ

ประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ 5. ด้านธรรมาภิบาล ซึ่งผลการประเมิน 5 ด้านนี้ จะเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถยกระดับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เท่าเทียม