พก.เลือกนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ต้นแบบของการดูแลคนพิการระดับภาคฯ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเด็น การดูแลผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มีแผนการในการเสริมสร้างเจตคติครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ในการดูแลคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล พื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และช่วยชะลอหรือลดจำนวนคนพิการที่จะเข้ารับการอุปการะในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาต้นแบบการดูแลคนพิการในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 4 ภาค เพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดทำสื่อการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเห็นว่าพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบในการดูแลคนพิการในชุมชนที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นได้

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ตามวิสัยทัศน์ ของเทศบาล “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” การสร้างสังคมแห่งความสุขหมายถึง การดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทั่งถึง และเป็นธรรม กรณีการดูแลพี่น้องประชาชนในอดีต อยู่ภายใต้ปลีกโครงการหนึ่งของเทศบาล คือโครงการ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งต้องมีการคัดกรองกลุ่มคนกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ ผู้สูงอายุ ความพิการ การไม่มีอาชีพ ทั้งหมดในอดีตรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จนถึงวันนี้พัฒนาการในการดูแล ได้แตกย่อยออกไปหลายกลุ่ม เช่น

1.กลุ่มผู้สูงอายุ ในปัจจุบันนี้ มี กลุ่ม Caregiver ( CG) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดูแลโดยงบประมาณ ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งดำเนินการดู

2. กลุ่มของคนด้อยโอกาสรายได้ เรื่องอาชีพ ในส่วนเทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้เรื่องของ กองทุนตั้งตัว ขณะเดียวกันก็มีโครงการอื่นที่รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน

3.คนพิการ เทศบาล ดูแลภายใต้ปลีกโครงการหลายๆ ปลีก เช่น โครงการที่เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ NECTEC และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสัญญาเตือนภัยเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ขณะเดียวกันกลุ่มคนพิการอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งทางเทศบาล ทำมาก่อนที่จะมีโครงการ Caregiver ของรัฐ นั้นก็คือ กลุ่ม D-care (Disability care giver) เป็นกลุ่มจิตอาสาที่รวมตัวกันมาอบรม เพื่อดูแลคนพิการโดยเฉพาะ แบบไม่มีเงื่อนไข จากการสำรวจผู้พิการ 1,625 ราย ขณะนี้ไปเยี่ยมได้ครบทุกคน ทำแฟ้มประวัติได้ 1,300 กว่าราย และได้รับการดูแลจากจิตอาสา 101 ราย โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุน ขณะเดียวกันก็มีงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ช่วยสนับสนุนได้ด้วย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จาก 1,625 ราย และเทศบาลก็มีจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่ง ดูแลได้ดีในปัจจุบัน จำนวน 101 ราย และที่น่าดีใจ จาก 101 ราย มี 14 ราย ที่มีอาการดีขึ้นสามารถปรับตัวมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นภาระกับครอบครัวน้อยลง และอีก 4 รายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งปัจจุบันนี้เทศบาลนครขอนแก่น ใช้งบจากกองทุนตั้งตัวสนับสนุน ทำให้มีอาชีพเพิ่มขึ้นได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นจิตอาสา มันเป็นปลีกหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเทศบาล การสร้างสังคมแห่งความสุข สังคมแห่งความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสังคมเอื้ออาทร เมื่อมีจิตอาสาโดยที่ไม่มีรายได้ตอบแทน สังคมเอื้ออาทรก็เกิดขึ้น ทุกคนก็เข้ามาสนใจใส่ใจ คนในชุมชนเห็นก็เข้ามาร่วมสนับสนุนในเชิงคุณภาพ สังคมเอื้ออาทรก็เกิดขึ้น คนอ่อนโยนมากขึ้นดูแลกันมากขึ้น

ในเชิงปริมาณ ตัวเลขของการได้รับการแก้ไขดูแล มีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับตัวเข้าสังคมได้ดีขึ้น มี 14 ราย มีอาชีพอีก 4 ราย

ปัญหาอุปสรรค คือ 1.จำนวนของจิตอาสามีน้อย ถ้าจะดูแลให้ครอบคลุมถึง 1,625 ราย เราต้องมีจิตอาสา 100- 150 คน แต่จิตอาสาปัจจุบันยังไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบัน สปสช.ได้สนับสนุน ให้เข้าไปในหมวดของ Caregiver มีค่าตอบแทนได้ด้วย อาจจะจูงใจให้ คนที่จะมาเป็นจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น 2.การกำหนดเกณฑ์ ของผู้มีจิตอาสา Caregiver เข้ามาดูแลผู้ป่วยในสังคม จาก สปสช. ให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้ามาดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น