ติดตาม ทบทวนรับทราบปัญหา โครงการ ท.เล็ก ใน ท.ใหญ่

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมติดตาม ทบทวน และรับทราบปัญหาการดำเนินงานโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นายกฤษฎ์ สว่างไสว น.ส.นริศศรา เรืองศร นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ นายปฎลชัย พัฒน์ดำรงจิตร นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นายวรินทร์ เอกบรินทร์ น.ส.ภาสิณี ธีรภานุ ส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการโครงการฯเทศบาลนครขอนแก่น

เนื่องจากการดำเนินงานโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ มีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลใหม่ ทางเทศบาลนครขอนแก่น โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน จึงจัดประชุมเพื่อที่จะติดตาม ทบทวน และรับทราบปัญหาการดำเนินงานฯ เป็นประจำทุกเดือน จะได้นำไปแก้ไขปัญหา และปรับปรุงให้การทำงานได้รวดเร็ว ฉับไวทันต่อความต้องการของชุมชน และให้เรียบร้อยขึ้น ต่อไป